วงจรแบบอนุกรม (Series)

1.วงจรแบบอนุกรม (Series)

ความหมายของวงจรอนุกรม

คือ การต่อแบบนี้กระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์แต่ละตัวเท่ากันแรงดันจากแบตเตอรี่จะถูกแบ่งระหว่างหลอดทั้งสองหากหลอดเหมือนกัน แต่ละหลอดจะมีแรงดันครึ่งหนึ่งของแรงดันแบตเตอรี่

            การต่อวงจรแบบอนุกรม

คือ หากสวิทช์ปิด-เปิดหลายตัวต่ออนุกรมกัน สวิทช์ทั้งหมดต้องต่อถึงจะครบวงจรในแผนภาพแสดงวงจรง่าย ๆ ที่ใช้สวิทช์สองตัวต่ออนุกรมกันเพื่อควบคุมหลอดไฟเมื่อสวิทช์  S1   และ สวิทช์  S2 ต่อ (closed) หลอดก็จะติด ถ้ามีสวิทช์ใดสวิทช์หนึ่งเสีย หลอดจะไม่ติด


รูปที่ 1 การต่อวงจรสวิทช์แบบอนุกรม
        
        การคำนวณวงจรอนุกรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น